Kerngroep

Hoe bereik je resultaten in een team?

×
Ga terug naar het overzicht

In eerdere blogs is er ingegaan op het boek ‘De 5 frustraties van teamwork’ van Patrick Lencioni. Hij beschrijft hierin de kern van samenwerking in teams en de vijf voor de hand liggende valkuilen. Dit noemt hij de vijf frustraties van teamwork. Het model is opgebouwd als een piramide en is opgebouwd uit vijf lagen.

Resultaten in Team

Verantwoordelijkheden

In de vorige blog beschreven we wat het effect is van gebrek aan verantwoordelijkheid in een team. Hierbij gaat het om het belang van teamafspraken waar iedereen achter staat. En ook het elkaar durven aanspreken als afspraken niet nagekomen worden. Mensen vinden dit vaak niet makkelijk uit angst de onderlinge relatie te verstoren. Maar door confrontaties te vermijden, zal op lange termijn vaak wrijving en irritatie ontstaan. Collega’s kunnen elkaar dan gaan verwijten dat werkzaamheden niet, of niet goed, verricht worden. Het aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden zorgt er uiteindelijk voor dat relaties juist versterken en doelstellingen eerder gehaald worden.

Te weinig aandacht voor resultaat

Dit is de vijfde en tevens laatste frustratie van teamwork. Wanneer een team de neiging heeft zich meer te richten op iets anders dan de teamdoelstellingen, leidt dat tot frustratie. Voor de prestaties van een team is het van essentieel belang om de focus te leggen op specifieke doelstellingen en duidelijk omschreven resultaten. Resultaten worden vaak gezien als de behaalde winst of andere financiële maatstaven. Maar bij deze frustratie gaat het om een veel bredere definitie van resultaten. Denk hierbij aan de doelen die op zowel korte als lange termijn behaald dienen te worden. De doelen die gesteld zijn, zorgen ervoor dat het helder is waar men als team naar streeft.

Wanneer bij een team de resultaten niet als uitgangspunt worden genomen, zal dit leiden tot stagnatie in ontwikkeling. Doelstellingen worden minder snel gehaald en het kan ervoor zorgen dat teams gemakkelijk afgeleid worden van waar de focus op zou moeten liggen. Teamleden zullen zich eerder richten op hun eigen ontwikkeling en de prestatiegerichte medewerkers zullen sneller weggaan. Een team dat zich juist wel concentreert op de gezamenlijke doelstellingen zal minder snel zijn afgeleid, minimaliseert individualistisch gedrag en zal eerder successen behalen.

Als een team niet gericht is op resultaten, waar zou het dan op gericht zijn? Lencioni geeft twee belangrijke oorzaken aan; teamstatus of individuele status. Bij teamstatus gaat het erom dat leden al tevreden zijn dat ze deelgenoot zijn van een bepaald team. De daarbij behorende resultaten zijn van minder belang dan de status van de groep. Bij individuele status is men vooral gericht op het verbeteren van de eigen positie en carrièremogelijkheden. Zij zullen hun eigen doelstellingen boven de groepsdoelstellingen plaatsen. Om succesvol te zijn, is het als team van essentieel belang om vooruitstrevende doelen te stellen. De opgave voor de teamleden is een 100% commitment en concentratie op het behalen van het beoogde resultaat.

Aandacht van het team richten op resultaten

Hoe kan een team ervoor zorgen dat het de aandacht richt op het resultaat?
Openbaar maken van de resultaten: door publiekelijk vast te leggen wat de doelstellingen zijn, houden teams meer focus op het resultaat.
Resultaatafhankelijke beloningen: door het verbinden van beloningen aan het bereiken van specifieke resultaten.

Als leidinggevende is het van groot belang om het goede voorbeeld te geven. Dat wil zeggen dat de te behalen resultaten centraal moeten staan. Als een leider iets anders meer waardeert dan de resultaten, zullen teamleden dit merken en overnemen. Verder zal beloning alleen ingezet moeten worden als iemand of het team daadwerkelijk een bijdrage levert aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. Door de aandacht te richten op de resultaten, zullen prestaties verbeteren.

Wat kan kerngroep voor jou betekenen?

Kerngroep heeft jarenlange ervaring op het gebied van teamontwikkeling. Mist jouw team de focus op het behalen van resultaten of loop je tegen één van de andere vier frustraties aan? Kerngroep denkt graag met je mee om structurele veranderingen in jouw team teweeg te brengen. Lijkt het je interessant om meer te weten over onze werkwijzen? Neem dan contact op met Kerngroep. Wij informeren je graag naar de mogelijkheden en wat we voor jou kunnen betekenen.

Meer weten over de andere vier frustraties?

In onze vorige blogs hebben we de eerste vier frustraties beschreven. Alle vijf de frustraties zijn van belang voor het optimaal functioneren van een team. Hieronder vind je een korte samenvatting:

  1. Vertrouwen: Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend team. Bij gebrek aan vertrouwen voelen teamleden zich niet op hun gemak en durven zij zich niet kwetsbaar op te stellen. Lees hier meer over in “Hoe creëer je vertrouwen in jouw team”.
  2. Conflicten: wanneer teamleden niet open en eerlijk met elkaar in discussie gaan, creëren ze een kunstmatige harmonie. Dit lijkt efficiënt maar zorgt niet voor een langdurige oplossing. Meer hierover lees je in “Hoe bevorder je productieve conflicten in teams”.
  3. Betrokkenheid: De angst voor conflicten leidt tot gebrek aan betrokkenheid en besluitvaardigheid. Als er geen consensus is, creëert dat onduidelijkheid over de richting en prioriteiten binnen het team. “Hoe stimuleer je betrokkenheid in een team?” gaat hier dieper op in.
  4. Verantwoordelijkheden: Wanneer teamleden niet gecommitteerd zijn aan de teamafspraken en deze ook niet duidelijk zijn, voelen zij zich niet verantwoordelijk om elkaar aan te spreken op prestaties en gedragingen. “Hoe creëer je verantwoordelijkheid in een team?
Ga terug naar het overzicht