Kerngroep

Algemene Voorwaarden voor Incompany trajecten

×

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kerngroep: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kerngroep B.V.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon (trainers, coach of HRM professional)die een overeenkomst met Kerngroep heeft gesloten.
 3. Tarief: de financiële vergoeding die de klant aan Kerngroep verschuldigd is.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW die met betrekking tot het leveren van diensten en/of producten door Kerngroep tot stand komt tussen Kerngroep en De Klant, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die rechtstreeks of via een klant deelneemt aan een van de activiteiten (training, coaching of assessment) van Kerngroep.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Kerngroep en De Klant.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kerngroep zijn bevestigd.
 3. Een Klant ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden op latere Overeenkomsten.
 4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter ongeldig zijn, dan zullen deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
 5. Kerngroep is bevoegd wijzigingen in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien een wijziging leidt tot een hogere totaalprijs, mag Kerngroep het tarief dienovereenkomstig verhogen en doorbelasten aan De Klant.
 6. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

C. Offertes, opdracht en uitvoering van de Overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds door Kerngroep worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de individuele overeenkomst door Kerngroep is ondertekend of bevestigd, of indien Kerngroep uitvoering aan de Overeenkomst geeft.
 3. Bij ziekte of verhindering van een trainer/ coach van Kerngroep, zal Kerngroep zorgdragen voor een gelijkwaardige vervanger, of zorgen voor alternatieve data voor uitvoering van de Overeenkomst.
 4. De Klant stemt er mee in dat Kerngroep de opdracht zelf uitvoert, dan wel onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar werknemers of door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Indien derden door Kerngroep worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, is Kerngroep niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar van Kerngroep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kerngroep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kerngroep zijn verstrekt, heeft Kerngroep het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan De Klant in rekening te brengen. Kerngroep is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Kerngroep is uitgegaan van door of zijdens De Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of doordat De Klant de gegevens te laat heeft verstrekt.
 6. Een door Kerngroep aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Kerngroep spant zich in de overeengekomen werkzaamheden te verlenen zoals het een redelijk handelend dienstverlener betaamt. Kerngroep is daarbij niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van De Klant maar zal zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van De Klant.
 7. Klachten over verrichte werkzaamheden moeten binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk en met een duidelijke omschrijving worden gemeld aan Kerngroep. De Klant dient Kerngroep een redelijke termijn te geven om de overeengekomen dienst alsnog naar behoren te verrichten.

D. Financiële afspraken

 1. Aan Kerngroep dient te worden vergoed het overeengekomen tarief, te vermeerderen met BTW, alsmede eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Kerngroep te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten en de kosten van inschakeling van derden.
 2. Voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vast tarief is afgesproken en het verrichten van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, zal Kerngroep De Klant informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.
 3. Indien het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van De Klant zich over een periode van meer dan een maand uitstrekt, mag Kerngroep tussentijdse facturen verzenden.

E. Betaling

 1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is De Klant van rechtswege in verzuim en is De Klant een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De Klant is in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Kerngroep te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van € 40,- onverminderd het recht van Kerngroep op vergoeding van de volledige en daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.
 2. Slechts betaling door overmaking op een aangegeven bankrekening van Kerngroep of contante betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van De Klant.
 3. Kerngroep is te allen tijde gerechtigd van De Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat De Klant een, ter beoordeling van Kerngroep, deugdelijke zekerheid stelt.
 4. De door DeKlant gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs wanneer De Klant meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
 5. De Klant is niet bevoegd tot verrekening van een (tegen)vordering met de facturen van Kerngroep.
 6. Indien Kerngroep de vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, dient De Klant de met die procedure gemoeide kosten aan Kerngroep te vergoeden.
 7. Bij gebreke van een tijdige betaling worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.
 8. De Klant is niet bevoegd om een betalingsverplichting jegens Kerngroep op te schorten.
 9. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Kerngroep bindend.

F. Annulering door de Klant

 1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst schriftelijk te annuleren vóór de overeengekomen ingangsdatum. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of e-maildatum. Bij annulering wordt 10% van de overeengekomen totaalprijs in rekening gebracht.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren.
 3. Annulering of wijziging van gegevens door de Klant kan tot 4 weken voor aanvang van de Overeenkomst geschieden. Hierbij worden alleen de annuleringskosten, zoals vermeld in 1, in rekening gebracht.
 4. Bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 35% van het overeengekomen bedrag.
 5. Bij annulering tussen 21 dagen en 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 50% van het overeengekomen bedrag.
 6. Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 75% van het overeengekomen bedrag.
 7. Bij annulering in de laatste 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.
 8. De Klant vrijwaart Kerngroep voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend maken met betrekking tot te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering
  van de overeengekomen werkzaamheden door De Klant.

G. Overmacht

 1. Indien Kerngroep door overmacht(waaronder mede wordt verstaan ziekte van trainers/coaches, stakingen, brand, epidemieën/pandemieën etc.) of een andere niet aan haar toerekenbare omstandigheid, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan heeft Kerngroep het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Indien Kerngroep bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.

H. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kerngroep, is Kerngroep niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect en uit welke hoofde dan ook, die De Klant en/of een derde lijdt, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt.
 2. Kerngroepisnietaansprakelijkvoorschadeaanofverliesvaneigendommen van De Klant en/of derden.
 3. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is steeds uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, aantasting van het vertrouwen/imago etc. hoe ook genaamd.
 4. IndienenvoorzoverKerngroepdoordebevoegderechterineniggevaltoch aansprakelijk wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van Kerngroep uit welke hoofde dan ook, in alle gevallen zijn beperkt tot hetgeen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Kerngroep dekking biedt en is Kerngroep slechts verplicht om de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de daadwerkelijke door haar verzekeraar gedane uitkering.
 5. Indiendeschadenietdooreenverzekeringwordtgedekt,isdeaansprakelijkheid van Kerngroep beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met een maximum van € 5.000,-.
 6. DeKlantvrijwaartKerngroepvooralleaansprakendiederden(waarondertevens maar nietuitsluitend worden verstaan Deelnemers) jegens Kerngroep geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade.

I. Opschorting en ontbinding

 1. Kerngroep heeft het recht om, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder schadevergoeding aan De Klant gehouden te zijn, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. de Klant enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  b. ten aanzien van De Klant faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien de klant een natuurlijk persoon is en schuldsanering is aangevraagd;
  c. de onderneming van De Klant wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
  d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van de klant.
  e. kerngroep gegronde redenen heeft om te vrezen dat De Klant niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Kerngroep gesloten Overeenkomsten te voldoen en De Klant op verzoek van Kerngroep niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Alle vorderingen die Kerngroep in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op De Klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
 3. De Klant is steeds gehouden de door Kerngroep gemaakte kosten te vergoeden.

J. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten berusten uitsluitend bij Kerngroep.
 2. Het is De Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerngroep van in het kader van de Overeenkomst verstrekte zaken, waaronder cursusmappen, adviezen en dergelijke, al dan niet met inschakeling van derden, te vermenigvuldigen, te openbaren, ter inzake te verstrekken, ter beschikking te stellen of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Bij overtreding is de Klant, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een boete aan Kerngroep verschuldigd ter hoogte van € 25.000,-

K. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

L. Relatie- & anti-ronselbeding

 1. Het is De Klant en aan haar gelieerde vennootschappen verboden om met personen die door Kerngroep aan De Klant zijn voorgesteld c.q. bij haar zijn aangedragen, of op andere wijze met haar in contact zijn gebracht in welke zin dan ook, een dienstverband aan te gaan (noch direct, noch
 2. Bij overtreding van dit verbod verbeurt De Klant een direct opeisbare boete van €25.000,- per overtreding en € 500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Kerngroep om volledige schadevergoeding te vorderen.

M. Slotbepalingen

 1. De Klant is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zonder schriftelijke toestemming van Kerngroep geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn uitgegaan zodanig wijzigen dat naleving van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst.

N. Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Kerngroep en De Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Kerngroep en De Klant mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waar Kerngroep op dat moment is gevestigd.

Download hier het document

Algemene Voorwaarden voor Incompany trajecten